Ponehodová péče v ČR

Ponehodová péče

Ponehodová péče představuje dosud poměrně opomíjenou oblast. Co všechno obnáší a jakým způsobem k ní přistupujeme v Česku? V Česku se v současné době intenzivně dbá na prevenci dopravních nehod. Přesto však k těmto událostem dochází. To současně znamená, že z nich vyvstávají i následky v podobě škod na majetku, ale i na duševním a fyzickém zdraví konkrétních lidí. A právě v oblasti řešení následků těchto událostí promítaných do životů konkrétních osob si klade za cíl zajistit ponehodová péče určitou nápravu. Zacílena je tedy na oběti dopravních nehod a jejich účinné vrácení do běžného života. Česká republika však není prvním státem, který si podobnou myšlenku uvědomil.


Dle průzkumu provedeného ve státech OECD může být zdokonalením ponehodové péče dosaženo 5 až 25% redukce obětí dopravních nehod.

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

Pro koho je ponehodová péče určena

V obecném měřítku pracuje ponehodová péče jak s přímými účastníky dopravních nehod, tak také s jejími svědky. V užším slova smyslu jsou tak do ponehodové péče zapojení:

 • poškození účastníci
 • ti, kteří zavinili nebo způsobili nehodu
 • rodina a sociální okolí
 • zaměstnavatel
 • nemocnice, pojišťovny, sociální zařízení
 • zasahující složky (včetně hasičů, policistů a zdravotnického personálu)

Ponehodová péče je tak zaměřena primárně na řešení traumatu postihujícího účastníky takto závažné události. Tento stav dále může u účastníků vyvolat široké spektrum psychických následků. Obecně tak náhlé kritické životní události včetně dopravních nehod mohou probouzet mimo jiné:

 • pocity viny
 • pocity nepochopení události
 • ztrátu sebedůvěry
 • ztrátu důvěry v okolní svět a lidi
 • zármutek ve vztahu k blízkým osobám
 • sebevražedné sklony

Mimo to se u zasažených manifestují i symptomy charakteru somatického:

 • poruchy spánku
 • výpadky ve vnímání v bdělém stavu
 • srdeční a oběhové poruchy
 • poruchy příjmu potravy
 • žaludeční a střevní potíže

Následky těchto událostí se mohou projevovat v horizontu krátkodobém i dlouhodobém. Ponehodová péče tak představuje důležitý aspekt ve vztahu k řešení všech těchto nežádoucích projevů. Neplatí přitom přímá úměra závažnosti nehody ve vztahu k jejím následkům. Zjednodušeně řečeno tak i nehoda zdánlivě banální může pro zúčastněné mít následky závažného charakteru. Ponehodová péče se proto i vyhýbá jakékoli formě bagatelizace vnímání zainteresovaných jedinců.


Co všechno ponehodová péče nabízí

Ponehodová péče zahrnuje široké spektrum činností, které jsou navázány na vznik dopravních nehod a řešení jejich následků. Patří sem tak jednak činnosti integrovaného záchranného systému přímo na místech dopravních nehod a případná péče ve zdravotnickém zařízení včetně zajištění osob s trvalými následky, na kterém se podílí sociální péče. Do této oblasti nicméně přísluší i psychosociální intervence ze strany sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů a v neposlední řadě také právní poradenství v rámci správního či trestního řízení. Zapomenout pak nelze ani na to, že ponehodová péče je významnou měrou spojena s finančními otázkami. Je tak potřeba umět si poradit například i s řešením pojistné události s pojišťovnou, pakliže to situace vyžaduje, případně vyřešit přiznání odškodného pro oběti. Ponehodová péče si tak především klade za cíl účastníkům dopravních nehod nabídnout užitečné informace a také kontakty.


Co je cílem ponehodové péče

Obecně je z hlediska konkrétních jednotlivců primárně dosaženo zlepšení kvality života populace zatížené účastí na dopravní nehodě. Typickým rysem jsou psychosociální dopady, nicméně dopravní nehody zatěžují účastníky i po stránce ekonomické, jak už bylo nastíněno. Ponehodová péče má však svůj význam také z pohledu celospolečenského. Dochází totiž významnou měrou ke snižování zátěže zdravotního systému léčbou fyzických onemocnění, která jsou způsobena důsledkem nezpracovaného psychického traumatu. Ponehodová péče si současně klade za cíl i činnost osvětovou. Ta primárně spočívá v upozorňování na neetické zacházení s účastníky nehod. Zároveň je také nutné veřejnost edukovat v nutnost potřeby funkční ponehodové péče a sdružovat odborníky pro příslušné oblasti.


Jak probíhá ponehodová péče v Česku

Konkrétně v Česku dosud má toto odvětví potenciál v plné míře ne zcela odhalen. Velmi dobře v tuzemsku již funguje péče o pacienty, kteří si z dopravní nehody přinášejí fyzická zranění. V současnosti je v provozu kvalitně optimalizovaná síť traumatologických center. Ta nabízejí moderní přístrojové vybavení, ale i v dostatečné míře také příslušným způsobem vzdělaný personál s adekvátními zkušenostmi.

Vyšší důraz je však potřeba klást především na řešení psychických dopadů. Tedy zaměřit se jednak na sféru primární psychologické péče (krizové intervence) přímo na místě dopravních nehod a stejně tak navrhnout možné optimální postupy dlouhodobé psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Zároveň je nutné jednotlivé dílčí subjekty, které tyto služby poskytují izolovaně, propojit ve fungující celek na úrovni celonárodní. Teprve z komplexně pojaté péče je možno vytěžit maximální efekt a zabránit rozvoji závažnějších komplikací, mezi něž se typicky řadí například posttraumatická stresová porucha.

Touto problematikou se na našem území přímo zaobíral projekt s názvem Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR, který zaštítilo Centrum dopravního výzkumu. Tento program byl podpořen od 1. dubna 2021 Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA. Podílela se na něm celá řada odborníků z Asociace dopravních psychologů, České asociace pro psychoterapii, integrovaného záchranného systému a dalších organizací.


Víte kde se nejvíce bourá? Podívejte se na Portál nehod!

Projekt Portál nehod

Portál nehod vznikl jako projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na silnicích. Klade si za cíl identifikovat kritická místa napříč Českou republikou, kde často dochází k dopravním nehodám. K tomuto využívá shlukovou analýzu a moderní geoanalytiku. Vytčená kritická místa získaná s pomocí dat ze shlukové analýzy zobrazuje projekt v interaktivní mapě. V té je možno si zobrazit rizikové lokace s největším počtem nehod za posledních 24 měsíců. Data zpracovávají odborníci na silniční problematiku. Více o Portálu nehod


Cílem ponehodové péče je řešení následků dopravních nehod promítaných do životů konkrétních osob a zajištění určité nápravy. Zacílena je tedy na oběti dopravních nehod a jejich účinné vrácení do běžného života. Více o projektu se dozvíte na ponehodovapece.cz